Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία εισαγωγής στο μαιευτήριο;

Για την εισαγωγή σας, θα πρέπει να έχετε µαζί σας (ενημερωθείτε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού από το μαιευτήριο για την διαδικασία εισαγωγής και τα Απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία εισαγωγής):

  1. ΑΜΚΑ (σε περίπτωση που δεν είστε άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε και τον ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου).
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων.
  3. Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας.
  4. Πρωτότυπη και πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου µε ημερομηνία έκδοσής της εντός έξι (6) μηνών, την οποία παραλαµβάνετε από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος, ή με αίτηση στα ΚΕΠ και φωτοτυπία αυτής. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και των 2 γονέων, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
  5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος, η ∆ήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη µμητέρα µε την ταυτότητά της και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε ημερομηνία έκδοσής του εντός έξι (6) µμηνών, το οποίο παραλαμβάνετε από το Δήµο στον οποίο ψηφίζετε ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
  6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος και η µμητέρα έχει διαζύγιο, η Δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη µητέρα µε την ταυτότητά της και την πρωτότυπη και πρόσφατη (εντός 6µήνου) Ληξιαρχική Πράξη Γάµου µε τη λύση (να αναφέρεται δηλαδή το διαζύγιο) και να έχουν παρέλθει 300 ηµέρες από την ημερομηνία, όπου η λύση αναφέρεται ως αµετάκλητη, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός 6µήνου) ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
  7. Όσον αφορά στη γέννηση τέκνου εντός συµφώνου συµβίωσης, θα πρέπει οι γονείς να προσκοµίζουν ταυτότητες, πρωτότυπη και τελευταίου 6µήνου ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο.
  8. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή κάρτα ιδιωτικής ασφάλισης.
Go to Top