Τί ισχύει σε περίπτωση απόλυσης εγκύου;

Σε περίπτωση απόλυσης εγκύου που γίνεται παράνομα και καταχρηστικά ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος, μπορεί δε να κριθεί(από το δικαστήριο) υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης της εγκύου.

Go to Top